Avís legal

 • AVÍS LEGAL

  Dades del responsable

  • Denominació Social: ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS LA COSTERA ÀREA 13

  • Nom Comercial: ACOFEM-13

  • Adreça: CRTA ALZIRA 2A, S/N de XÀTIVA

  • CIF / NIF: G96533997

  • Telèfon: 963149094

  • e-Mail: acofemdireccion@hotmail.com

  • Lloc Web: www.acofem13.com

  • Dades registrals:

  Amb aquesta pàgina, es posa a disposició dels usuaris la informació necessària per complir les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de Desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD). De la mateixa manera, s’informa els usuaris del lloc web quines són les condicions d’ús del lloc web.

  Condicions de generals d’ús

  Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

  El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions.

  Política de privadesa

  La política de privadesa està recollida al següent enllaç www.acofem13.com/política-de-privacitat

  Responsabilitat

  ACOFEM-13 es fa responsable de la informació que ha publicat al seu lloc web, sempre que aquesta informació no hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

  El www.acofem13.com pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del lloc. Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. Per a més informació podeu visitar l’enllaç www.acofem13.com/política-de-cookies

  Des de www.acofem13.com és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web tercers. Atès que el titular no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, l’ACOFEM-13 manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant-ne en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

  ACOFEM-13 no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del titular. Això no obstant, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, ACOFEM-13 es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

  Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. Tot i això, el titular no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

  Propietat intel·lectual i industrial

  www.acofem13.com, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del titular o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

  Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del titular. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del titular serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

  Els dissenys, logotips, t

  exte i/o gràfics aliens al titular i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el titular compta amb lautorització expressa i prèvia per part daquests.

  El propietari del domini reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat del titular sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part daquest.

  Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic.

  Veracitat de la informació.

  Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el titular o tercers.

  Menors dedat.

  Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells de manera que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

  Obligació de fer un ús correcte de la web.

  L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del titular.

  En particular, ia títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

  1. sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l’ordre públic;
  3. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  4. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
  5. de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del titular o de tercers; i
  6. constituya publicidad ilícita, engañosa o desleal.

  Llei aplicable i jurisdicció

  Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de jutjats de Xàtiva civil i/o penal, llevat que legalment correspongui l’aplicació d’un altre fur.