Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del responsable del tractament

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS LA COSTERA ÀREA 13, també coneguda com ACOFEM-13, domiciliada a CRTA ALZIRA 2A, S/N de XÀTIVA, amb CIF G96533997 propietària del lloc web www.acofem13.com.

Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades:dpd.acofem@acofem13.com

Normativa aplicable

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i en allò que no contradigui la normativa legal aplicable esmentada, pel que disposa el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

ACOFEM-13 podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa poden ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Delegat de protecció de dades

dpd.acofem@acofem13.com

Tractaments

ACOFEM-13 realitza els tractaments la informació dels quals es pot consultar al següent enllaç: www.acofem13.com/registro-actividades-tratamiento

Consentiment per tractar les vostres dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a ACOFEM-13 per mitjà dels comptes habilitats a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

Quines dades tractem a través de la web?

Pel simple fet de navegar a la Pàgina web d’ACOFEM-13, recopilarà informació de:

-Direcció IP

-Versió del navegador

-Sistema operatiu

-Durada de la vista o navegació per la pàgina web

Aquesta informació es pot emmagatzemar mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privadesa de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació: http//www.google.com/intl/en/policies/privacy

De la mateixa manera, a la web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tenir accés a la teva ubicació, en cas que li ho permetis, per tal de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins possibles a la nostra/es seu/s. En aquest sentit, ens remetem a la Política de Privadesa utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l’ús i el tractament d’aquestes dades: http//www.google.com/intl/en/policies/privaty.

Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018.

Drets de l’usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els drets següents: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

Com exercitar els vostres drets?

Per exercir els vostres drets, heu d’adreçar-vos al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret triat. Opcionalment, podeu acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels vostres drets són el telèfon 963149094 i el correu electrònic: dpd.acofem@acofem13.com. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-vos.

Consentiment per a enviament de comunicacions electròniques

D’acord amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto la Política de Privadesa”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-lo a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o altre mitjà electrònic enviament dinformació sobre lEmpresa.