CEEM

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Competències cognitives: on es realitza un tractament psicològic dirigit a la rehabilitació i millora de les funcions neurocognitives: atenció, memòria, juí, solució de problemes i llenguatge. L’objectiu final és millorar les activitats quotidianes que es veuen afectades per les alteracions neurocognitives en les persones que a causa de la malaltia mental presenten dites necessitats.
Formació en coneixements bàsics: per a facilitar l’adquisició de coneixements bàsics en diferents matèries, per tal d’aconseguir un nivell de coneixements elementals per afavorir la seua plena integració i autoconfiança.
Taller d’informàtica i noves tecnologies: permet actualitzar-nos en la nostra societat a causa del constant avanç tecnològic, a la introducció de Nous sistemes de comunicació, així com la necessitat de conèixer aquells instruments, ferramentes i sistemes informàtics que son capaços de facilitar qualsevol tipus de treball. A més a més l’ús de la informàtica afavorís la recerca actualitzada de qualsevol tipus de información, millorant la forma de comunicació amb la resta de persones i fomentar la integració social.
Per últim també es treballa l’enteniment, maneig de l’oci i temps lliure per mitjà de diferents dispositius informàtics.

Taller de manualitats i projectes temàtics: millora les habilitats motrius fines i la coordinació oculo-manual a través del disseny i elaboració manual al mateix temps que es potencia la imaginació i la creativitat.
Taller de lectura, biblioteca: genera un espai comú en el qual els/les usuaris/es puguen accedir a un llibre i realitzar la seua lectura fomentant així la lectura com a hàbit saludable, d’oci i de creixement personal.
Taller de mitjans de comunicación: revista creació d’una revista interna del centre on els/les usuaris/es treballen en la creació i redacció de notícies així com en la difusió de la revista en l’àmbit ordinari o bé digital.
Taller de jardineria i hortoteràpia: on es permet treballar l’hort adaptat i sent responsables del manteniment del jardí del centre és una manera de fomentar el respecte al medi ambient i fomentar i adquirir Nous coneixements relacionats amb la natura.

Taller de psicologia positiva: per millorar la qualitat de vida dels/les nostres usuari/es mitjançant la identificació i el cultiu de les fortaleses més importants de la persona i el seu ús quotidià en diferents àrees de la seua vida amb la finalitat de desenvolupar protecció contra l’infortuni, la depressió o les motivacions negatives.