CEEM

ÀREA D’OCI I TEMPS LLIURE

Taller d’oci: descobrir els interessos dels/les nostres usuaris/es i participar de l’oci saludable, de lo quotidià i en definitiva d’utilitzar la gestió del temps de manera satisfactòria. També es pretén que adquirisquen competències personals necessàries per desenvolupar un oci gratificant: capacitat per planificar i organitzar l’activitat, responsabilitat, treball en equip, iniciativa, tenacitat i creativitat.

Taller de vídeo fòrum: aquest taller es realitza amb la finalitat de potenciar la reflexió de valors i aptituds, potenciant i fomentant habilitats pertanyents a l’àmbit de la intel·ligència emocional. A més s’entrena al grup en l’anàlisi crític i en el respecte a les opinions i punts de vista diferents dels propis.

Taller d’educació musical: conèixer la història de la música i principals autors, el llenguatge musical bàsic, millorar la percepció auditiva i l’educació rítmica o educar la veu mitjançant el cant o la interpretació són alguns dels objectius que és treballen en aquest taller.

Taller d’ixides, excursions i viatjes: Evitar l’aïllament i potenciar la integració social contribuint al respir familiar.

Fomentar les relacions entre els ususari/es en societat i compartir vivències els uns amb els altres.

(Civisme, respecte a l’entorn, normes de la societat).