CENTRE DE DÍA

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Competències cognitives on es realitza un tractament psicològic dirigit a la rehabilitació i millora de les funcions neurocognitives: atenció, memòria, juí, solució de problemes i llenguatge. L’objectiu final és millorar les activitats quotidianes que es veuen afectades per les alteracions neurocognitives en les persones que a causa de la malaltia mental presenten dites necessitats.

Formació en coneixements bàsics: per a facilitar l’adquisició de coneixements bàsics en diferents matèries, per tal d’aconseguir un nivell de coneixements elementals per afavorir la seua plena integració i autoconfiança.

Taller d’informàtica i noves tecnologies: permet actualitzar-nos en la nostra societat a causa del constant avanç tecnològic, a la introducció de Nous sistemes de comunicació, així com la necessitat de conèixer aquells instruments, ferramentes i sistemes informàtics que són capaços de facilitar qualsevol tipus de treball. A més a més l’ús de la informàtica afavorís la recerca actualitzada de qualsevol tipus de información, millorant la forma de comunicació amb la resta de persones i fomentar la integració social.
Per últim també es treballa l’entreteniment, maneig de l’oci i temps lliure per mitjà de diferents dispositius informàtics.

Taller de treballs manuals i projectes temàtics: millora les habilitats motrius fines i la coordinació oculo-manual a través del disseny i elaboració manual al mateix temps que es potencia la imaginació i la creativitat.

Lectura: per fomentar la lectura de diferents maneres (lectura conjunta en veu alta, individual i dramatitzada) per a treballar la comprensió, l’expressió i la comunicació.

Taller de mitjans de comunicació: ràdio per donar a conèixer el sistema bàsic de la comunicació per a fomentar la creativitat, l’.0expressió de les emocions a través de la veu i aprendre a utilitzar el llenguatge oral per a expressar-se en diferents situacions comunicatives i contextos.

Taller de jardineria i hortoteràpia: on es permet treballar l’hort adaptat i sent responsables del manteniment del jardí del centre és una manera de fomentar el respecte al medi ambient i fomentar i adquirir Nous coneixements relacionats amb la natura.